Πολιτική απορρήτου

DTS Systems GmbH
Schreweststr. 2
32051 Herford

Τηλέφωνο +49 5221 1013-000
Φαξ +49 5221 1013-001

www.dts.de
info (at) dts.de

Υπεύθυνοι:
Kai Mallmann (CEO), Ulrich Möller (CFO), Paul Schöttner & Torben Strauß (Managing Directors)

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας
Αυτή η σημείωση για την προστασία δεδομένων ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων από την DTS Systems GmbH, Schrewestr. 2, 32051 Herford (στο εξής: DTS) ως υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της DTS στην παραπάνω διεύθυνση, υπόψιν του τμήματος προστασίας δεδομένων ή στο datenschutz@dts.de.

2. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το είδος και ο σκοπός και η χρήση τους
Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είστε πελάτης ή προμηθευτής μας, χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, βρίσκεστε σε εργασιακή σχέση ή άλλη σχέση απασχόλησης με έναν από τους πελάτες ή προμηθευτές μας ή εργάζεστε για κάποιον που χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που εργάζεστε για κάποιον με τον οποίο θα θέλαμε να εκθέσουμε ή να διαφημίσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, έχουμε λάβει τα δεδομένα σας απευθείας από εσάς ή μέσω τρίτου μέρους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

•    τίτλος, όνομα, επώνυμο·
•    όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη σας·
•    ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό) και άλλα (επαγγελματικά ή/και ιδιωτικά) στοιχεία επικοινωνίας.

Επιπλέον, ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα:

•    Πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι μας έχετε παράσχει ως μέρος των διαδικασιών επικοινωνίας (π.χ. μέσω τηλεφώνου ή email) ή μέσω του ιστότοπού μας.
•    Πληροφορίες που μας δώσατε οι ίδιοι στο πλαίσιο της χρήσης ή της παράδοσης του προϊόντος, που μας δόθηκαν κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, με την υποβολή μιας παραγγελίας, την εγγραφή σας σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή την υποβολή ενός ερωτήματος σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες προκύπτουν τόσο όταν ενεργείτε για τον εαυτό σας προσωπικά όσο και όταν ενεργείτε για τον εργοδότη σας.

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συναλλαγών με εσάς αλλά και με τον εργοδότη σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

•    Δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη σύναψη και την εκπλήρωση μιας σύμβασης με εσάς ή τον εργοδότη σας.
•    Πληροφορίες εκδηλώσεων που χρειαζόμαστε για τη διοργάνωσή τους, όπως οι ημερομηνίες και οι προτιμήσεις σας ή οι ημερομηνίες και οι προτιμήσεις των συνοδών σας.
•    Πληροφορίες που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας ή που ενδέχεται να λάβουμε διαφορετικά (όπως η καταχώριση του ονόματός σας στη λίστα επισκεπτών, η καταγραφή σας στο βίντεο παρακολούθησης ή ο αριθμός πινακίδας του οχήματός σας εάν χρησιμοποιείτε έναν από τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μας).

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται, προκειμένου

•    να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη, προμηθευτή ή υπάλληλο αυτών·
•    να είμαστε σε θέση να δρομολογήσουμε, να συνάψουμε και να εκτελέσουμε συμβάσεις με εσάς ή/και τον εργοδότη σας·
•    να μπορείτε να αποκτήσετε τα προϊόντα/υπηρεσίες σας·
•    να μπορούμε να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες μας (π.χ. με email, ταχυδρομείο) ή να προτείνουμε άλλα προϊόντα/υπηρεσίες μας που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή/και τον εργοδότη σας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις σας.

3. Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αφενός με βάση τη συγκατάθεσή σας (η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή), εφόσον χρειαζόμαστε μια τέτοια συγκατάθεση για την επεξεργασία. Επιπλέον, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που εκτελούνται κατόπιν αιτήματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία μπορεί επίσης να είναι μια νομική υποχρέωση μας ή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διασφάλισης των νόμιμων συμφερόντων μας ή εκείνων τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που χρήζουν προστασίας.

4. Διάρκεια αποθήκευσης των συλλεγόμενων δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα αποθηκευτούν έως ότου επιτευχθεί ο αντίστοιχος σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και στη συνέχεια θα διαγραφούν, εκτός εάν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ λόγω φορολογικών και εμπορικών νομικών υποχρεώσεων αποθήκευσης και τεκμηρίωσης (από HGB, StGB ή AO) οφείλουμε να τα αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εάν έχετε συναινέσει σε περαιτέρω αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο ΓΚΠΔ.

5. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις εταιρείες που έχουν εταιρική σχέση μαζί μας (μέλη του ομίλου, δηλαδή μητρικές, θυγατρικές ή/και αδελφές εταιρείες), αλλά και κατάλληλα τρίτα μέρη, όπως άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι, πελάτες, προμηθευτές ή υπεργολάβοι μας που αναλαμβάνουν εργασίες που σχετίζονται με τη σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί σας. Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να διαβιβαστούν σε δικηγόρους, φορολογικούς συμβούλους ή ελεγκτές. Σε περίπτωση εταιρικών συναλλαγών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτους. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το τρίτο μέρος αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς.

6. Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα:

•    σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει ανά πάσα στιγμή. Ως επακόλουθο, δεν επιτρέπεται πλέον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων βάσει αυτής της συγκατάθεσης στο μέλλον. Η ανάκληση μπορεί να σταλεί με email στη διεύθυνση datenschutz@dts.de ή γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
•    να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίταξης σε αυτήν, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας, εάν δεν συλλέγονται από εμάς, και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και, εάν χρειάζεται, ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία τους. Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας για πληροφορίες μέσω email στη διεύθυνση datenschutz@dts.de ή γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο . Ως προς αυτό, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
•    σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε αμέσως τη διόρθωση λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται από εμάς
•    σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, για εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή απαιτείται για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·
•    σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αρνείστε να τα διαγράψετε και δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.
•    σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή για να ζητήσετε τη διαβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
•    να υποβάλλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή την αρμόδια για την έδρα της εταιρείας μας.

7. Δικαίωμα αντίταξης
Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχουν λόγοι για αυτό, που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Εάν θέλετε να κάνετε χρήση του δικαιώματος αντίταξής σας, αρκεί να αποστείλετε ένα μήνυμα email στη διεύθυνση datenschutz@dts.de.


(στις: Ιούνιος 2024)

Contact
Support
Newsletter
Cloud Portal

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραφείο υποστήριξης

Τηλεφωνική γραμμή

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

 

+49 5221 101 303-2

email

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
 

support@dts.de

Webfrontend

Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

support.dts.de

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
 

support-remote.dts.de

Εγγραφείτε τώρα!

Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

DTS γενικά

Σύνδεση

DTS Systeme Münster

Σύνδεση

DTS Cloud Portal

Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.